หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.กระจิว

โครงสร้างอบต.กระจิว
คณะผู้บริหาร อบต.กระจิว
สมาชิกสภา อบต.กระจิว
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มเกษตรกรชาวนา
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลกระจิว
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 
หน้าหลัก ข่าวอบต.กระจิว ผลงานอบต.กระจิว กิจกรรมอบต. สินค้า OTOP กระดานข่าว สายตรงนายก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.กระจิว
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจร 0  
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหารถโดยสาร ขนาด 50 ที่ นั้งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จ 0  
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาต้นดาวเรือง จำนวน 4,000 ต้น 0  
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ 0  
5 ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงกั้นจราจร ขนาด 2 เมตร 0  
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้ง ขนาด 24 นิ้ว 0  
7 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกร่องน้ำเพื่อการเกษตร จากบริเวณโรงงานไฮกรีตถึงรางตาดิน หมู่ 1  
8 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 2  
9 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 1  
10 ประกาศราคากลางการจัดว์้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรังและหินคลุก 3  
11 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลกระจิว (ครั้งที่ 2) 3  
12 ยกเลิกประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลกระจิว 2  
13 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลกระจิว 6  
14 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลกระจิว 4  
15 EYDnAUtVQirvDqS 0  
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้า อบต.กระจิว หมู่ที่ 3 ตำบลกระ 14  
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเกล็กข้ามคลองขวาสามบริเวณซอยมารวย หมู่ที่ 5 ตำบลกระ 19  
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กบริเวณเส้นดอนข่อย หมู่ที่ 5 ตำบลกระจิว 12  
19 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำทิ้งหมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 ตำบลกระจิว 13  
20 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกร่องน้ำเพื่อการเกษตร จากบริเวณประตูน้ำคลองดอนกลาง ถึงบริเว 13