หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.กระจิว

โครงสร้างอบต.กระจิว
คณะผู้บริหาร อบต.กระจิว
สมาชิกสภา อบต.กระจิว
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มเกษตรกรชาวนา
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลกระจิว
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 
หน้าหลัก ข่าวอบต.กระจิว ผลงานอบต.กระจิว กิจกรรมอบต. สินค้า OTOP กระดานข่าว สายตรงนายก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.กระจิว
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว เรื่อง มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดอ 1  
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว เรื่อง มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดอ 1  
3 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว 2  
4 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561 6  
5 ประกาศ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแ 12  
6 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 14  
7 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2559 11  
8 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 19  
9 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 13  
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558 3  
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว 3  
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว 3  
13 รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 87  
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 91  
15 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 71  
16 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 89  
17 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที 78  
18 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 71  
19 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำ 90  
20 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกค 77