หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.กระจิว

โครงสร้างอบต.กระจิว
คณะผู้บริหาร อบต.กระจิว
สมาชิกสภา อบต.กระจิว
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มเกษตรกรชาวนา
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลกระจิว
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 
หน้าหลัก ข่าวอบต.กระจิว ผลงานอบต.กระจิว กิจกรรมอบต. สินค้า OTOP กระดานข่าว สายตรงนายก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.กระจิว
 
 
 
     
 
 

นายวิโรจน์  บำรุงกิจ

กำนันตำบลกระจิว

นายกมล  ธีระวาส

นางยุบล   สันตยานนท์

นางช่อทิพย์  เย็นสุข

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1 บ้านกระจิว

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2 บ้านพระแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3บ้านพระแก้ว

นายบรรเจิด  บุญช่วย

นางปรางทอง  แย้มมั่งมี

นายสมควร  วงษ์นิกร

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4บ้านหนองเป็ด

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่5 บ้านนาหันตรา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6 บ้านพระแก้ว


นายไชยยันต์  พุ่มมะลิ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8 บ้านหัวสะแก