หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.กระจิว

โครงสร้างอบต.กระจิว
คณะผู้บริหาร อบต.กระจิว
สมาชิกสภา อบต.กระจิว
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มเกษตรกรชาวนา
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลกระจิว
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 
หน้าหลัก ข่าวอบต.กระจิว ผลงานอบต.กระจิว กิจกรรมอบต. สินค้า OTOP กระดานข่าว สายตรงนายก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.กระจิว
 
 
 
     
 
 

นายธนาศักดิ์ ม่วงเกษม

ปลัดอบต.กระจิว

นางสาวชารินี ศรีทอง

นางสาวอักษร ฉัตรเที่ยง

รองปลัด อบต.

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาวมาศมุกดา พลนาคู

นางสาววลัยลักษณ์ กองทิพย์

นายไพรศาล ศึกษาชาติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นักทรัพยากรบุคคล

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวนารี ทารักษ์

       นางสาวสิริพรรณ กล้วยน้ำ

นายสายชล พิเชฐพาณิชย์

    เจ้าพนักงานธุรการ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ ลูกจ้างประจำ

นักการ ลูกจ้างประจำ

นางวันเพ็ญ พุ่มทอง

นางสาวสุกัญญา  แย้มศิริ

     นางสาวสุกัญญา  แย้มศิริ

หัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก

ครูผู้ดูและเด็ก

       ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย    

นางสาวปนัดดา ดำรงวุฒิ

นางสาวรุ่งทิวา แก่นทอง

นางสาวสำราญ ทองแสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พนักงานจ้างเหมา

 
 

นายประสิทธ์ ขุนช้าง

 

พนักจ้างเหมา