หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.กระจิว

โครงสร้างอบต.กระจิว
คณะผู้บริหาร อบต.กระจิว
สมาชิกสภา อบต.กระจิว
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มเกษตรกรชาวนา
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลกระจิว
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 
หน้าหลัก ข่าวอบต.กระจิว ผลงานอบต.กระจิว กิจกรรมอบต. สินค้า OTOP กระดานข่าว สายตรงนายก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.กระจิว
 
 
 
     
 
 

นาบนิยม  จันทศร

ประธานสภาอบต.กระจิว

นายวิชาญ  บุญศรี

รองประธานสภา อบต.กระจิว

นายกำแหง  รัตนประเสริฐ

เลขานุการสภา อบต.กระจิวนายสุรพล  ระรวยรส

นายนิยม   จันทศร

นางยุบล  สันตยานนท์

สมาชิกอบต.หมู่ 1

สมาชิกอบต.หมู่ 1

สมาชิกอบต.หมู่ 2

นายสวัสดิ์  ภู่นาค

นายปราโมทย์  เย็นสุข

นายเฉลียว  พบวงษ์

สมาชิกอบต.หมู่ 2

สมาชิกอบต.หมู่ 3

สมาชิกอบต.หมู่ 3

นายอุเทน  พลอยประดับ

นางเบญจา  ยานะพันธ์

นายศุภชัย  สาระเหวก

สมาชิกอบต.หมู่ 4

สมาชิกอบต.หมู่ 4

สมาชิกอบต.หมู่ 5

นายวิชาญ  ก้อนทอง

นายสมควร  แดงน้อย

นายสรายุธ  กรีวิชัย

สมาชิกอบต.หมู่ 5

สมาชิกอบต.หมู่ 6

สมาชิกอบต.หมู่ 6

             

นายเดือน  โพธิกูล

นายวิชาญ  บุญศรี

นายสมยศ  พุ่มมะลิ

สมาชิกอบต.หมู่ 7

สมาชิกอบต.หมู่ 7

สมาชิกอบต.หมู่ 8

 

 

 

นางสวย  ขุนช้าง

 

 

สมาชิกอบต.หมู่ 8