หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.กระจิว

โครงสร้างอบต.กระจิว
คณะผู้บริหาร อบต.กระจิว
สมาชิกสภา อบต.กระจิว
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มเกษตรกรชาวนา
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลกระจิว
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 
หน้าหลัก ข่าวอบต.กระจิว ผลงานอบต.กระจิว กิจกรรมอบต. สินค้า OTOP กระดานข่าว สายตรงนายก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.กระจิว
 
 
 
     
 
 

ประวัติความเป็นมา

 “ตำบลกระจิว”  สันนิษฐานว่า  เดิมเป็นที่อยู่ของชนชาวมอญ ซึ่งอพยพจากทางภาคเหนือ อันเนื่องมาจากสาเหตุทางการเมือง แต่ก่อนอาณาบริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่านมี  ความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การทำมาหากินขนส่งสินค้าก็ทำได้สะดวก จึงตั้งบ้านเรือนกัน อยู่บริเวณลำน้ำหน้า วัดขุมแก้ว (หมู่ที่ 1ในปัจจุบัน) คนส่วนใหญ่มักเรียกชาวบ้านกลุ่มนี้ว่าชาวหมู่บ้านกระจิว  ซึ่งคำว่ากระจิว  เป็นภาษามอญ  แปลว่า  เลียบฝั่งแม่น้ำ ในปัจจุบันแม่น้ำสายดังกล่าวได้ตื้นเขินไม่สามารถใช้สัญจรติดต่อไปมาได้  และชาวบ้านก็ได้ใช้การสัญจร ในทางบกแทน  คือ ทางรถยนต์และทางรถไฟแทนแต่ยังคงมีสภาพ แม่น้ำเดิมให้เห็นอยู่บ้าง