หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.กระจิว

โครงสร้างอบต.กระจิว
คณะผู้บริหาร อบต.กระจิว
สมาชิกสภา อบต.กระจิว
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มเกษตรกรชาวนา
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลกระจิว
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 
หน้าหลัก ข่าวอบต.กระจิว ผลงานอบต.กระจิว กิจกรรมอบต. สินค้า OTOP กระดานข่าว สายตรงนายก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.กระจิว
 
 
 
     
 
 

สภาพทั่วไป

                  “ตำบลกระจิว” สันนิษฐานว่า เดิมเป็นที่อยู่ของชนชาวมอญ ซึ่งอพยพมาจากทางภาคเหนืออัน เนื่องมาจากสาเหตุทางการเมือง แต่ก่อนอาณาบริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่าน มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การทำมาหากิน ขนส่งสินค้าก็ทำได้สะดวก จึงตั้งบ้านเรือนกันอยู่บริเวณลำน้ำหน้าวัดขุมแก้ว (หมู่ที่ 1 ในปัจจุบัน) คนส่วนใหญ่มักเรียกชาวบ้านกลุ่มนี้ว่า ชาวหมู่บ้านกระจิว ซึ่งคำว่ากระจิว เป็นภาษามอญ แปลว่า เลียบฝั่งแม่น้ำ ในปัจจุบันแม่น้ำสายดังกล่าวได้ตื้นเขินไม่สามารถใช้สัญจรติดต่อไปมาได้ และชาวบ้านก็ได้ใช้การสัญจรในทางบกแทน คือ ทางรถยนต์และทางรถไฟแทนแต่ยังคงมีสภาพแม่น้ำเดิมให้เห็นอยู่บ้าง
                    ตำบลกระจิวเดิมเป็นสภาตำบล และต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ในปี พ.ศ. 2540 ตามประกาศ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ตามประกาศ ลงวันที่  3 เมษายน พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอภาชี อยู่ห่างจากอำเภอภาชี ประมาณ 7 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 40/5 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านพระแก้ว ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 61 วา

อาณาเขต    องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว มีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ตำบลพระแก้ว  อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ทิศใต้ ติดต่อกับ   ตำบลเสนา อำเภออุทัย      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ   ตำบลโคกม่วง  อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ตำบลพระแก้ว  ภาชีและตำบลเสนาอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื้อที่    องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว  มีพื้นที่ทั้งหมด  8,581  ไร่  หรือประมาณ  13.73   ตารางกิโลเมตร

การเมือง  องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 16 คน

การบริหารงาน  จุดศูนย์กลางของตำบลอยู่ที่บ้านพระแก้ว  หมู่ที่  6  ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว โรงเรียนวัดพระแก้วฯ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ และสถานีอนามัยตำบลกระจิว

 หมู่ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน        

ผู้ใหญ่บ้าน(ปัจจุบัน)

 หมายเหตุ 

1.

บ้านกระจิว

นายน้ำมนต์  ธีระวาส

 

2.

บ้านกระจิว

นายอาคม  ภู่นาค

 

3.

บ้านพระแก้ว

นางช่อทิพย์   เย็นสุข

 

4.

บ้านหนองเบ็ด

นายบรรเจิด  บุญช่วย

 

5.

บ้านนาหันตรา

นางปรางทอง  แย้มมั่งมี

 

6.

บ้านพระแก้ว

นายสมเกียรติ  แก่นทอง

 

7.

บ้านดอนกลางใต้

นายวิโรจน์  บำรุงกิจ

(กำนัน)

8.

บ้านหัวสะแก

นายไชยันต์  พุ่มมะลิ

 

ประชากร

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด

792       ครัวเรือน

จำนวนประชากร

2,935   คน

จำนวนประชากรชาย

1,351    คน

จำนวนประชากรหญิง

1,584    คน

ความหนาแน่นเฉลี่ย

276   คน/ตารางกิโมตร

อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ทำนาเป็นหลักและรับจ้างเป็นอาชีพรองนอกจากนั้นแรงงานในวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างในย่านอุตสาหกรรมนอกเขตพื้นที่
หน่วยธุรกิจ ปั๊มน้ำมันและก๊าซ          1     แห่ง
                  โรงสี                           -     แห่ง
                  โรงงานอุตสาหกรรม      1     แห่ง
                  ตลาดนัด                     1     แห่ง
                  กองทุนหมู่บ้าน             8     หมู่บ้าน

การคมนาคม    องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิวมีทางรถยนต์หลายสายติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอและจังหวัดอื่น ๆ  เช่น  เทศบาลตำบลภาชี  อบต.เสนา  อ.อุทัย  และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยใช้ถนนสายภาชี – นครหลวง   ถนนสายภาชี – อุทัย  และมีถนนสายต่าง ๆ  เชื่อมโยงชุมชนให้สามารถติดต่อถึงกันโดยสะดวกและส่วนใหญ่จะมีสภาพดีทางรถไฟ    เริ่มต้นจากสถานีรถไฟพระแก้ว    สามารถเดินทางติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ  ได้ทั้งสายเหนือ   สายตะวันออกเฉียงเหนือ   และกรุงเทพมหานคร
การโทรคมนาคม 
การสื่อสารอยู่ในความรับผิดชอบของกรมไปรษณีย์โทรเลข และบริษัท  ทศท. คอเปอร์เรชั่นจำกัด (มหาชน) ซึ่งการสื่อสารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว  แยกเป็น
ที่ทำการไปรษณีย์ (เอกชน)                               -              แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะในตำบล                             9              แห่ง
การไฟฟ้า   การไฟฟ้า  อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานการไฟฟ้าภาชี  (หรือนครหลวง) และในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและมีไฟฟ้าสาธารณะเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

การประปา     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว มีระบบน้ำประปาและน้ำสะอาดดื่มเพียงพอตลอดทั้งปี  ครบจำนวน 792 ครัวเรือน

แหล่งน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว  มีคลองชลประทานและคลองธรรมชาติไหลผ่าน ประกอบด้วย
            1. คลองธรรมชาติป่าสักใต้  1  สาย  จะไหลผ่าน  หมู่ที่ 1,2,6,8
            2. คลองสามขวา  1  สาย  จะไหลผ่าน  หมู่ที่ 1,3,4,5
นอกจากนั้นยังมีหนองน้ำธรรมชาติ  ลำน้ำตื้น คู -  คลองขุด  แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงฤดูแล้งน้ำตามธรรมชาติเหล่านี้จะไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม

การศึกษา
โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา                                           1  แห่ง
(โรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" หมู่ที่ 6)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระจิว                                            1  แห่ง
หอกระจายข่าว                                                                6  แห่ง
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน                                      8  แห่ง

สถาบันองค์การทางศาสนา
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีวัดอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว  ทั้งหมด  3  แห่ง  คือ  วัดขุมแก้ว (วัดกระจิว) ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านกระจิว  หมู่ที่  1 สำนักสงฆ์  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านหันตรา  หมู่ที่ 6  และวัดพระแก้ว  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านพระแก้ว  หมู่ที่  6
การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                  1   แห่ง
ศูนย์สาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน                     8   แห่ง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ศูนย์ อปพร. อบต.กระจิว                                  1  แห่ง
ศูนย์ ศตส.   อบต.กระจิว                                  1  แห่ง
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น     ที่สำคัญ
1)  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ซึ่งในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยมีพิธีร่วมทำบุญตักบาตข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ  สามเณร 
2)   ประเพณีวันสงกรานต์   ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  12-16  เมษายน ของทุกปี  โดยมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ทำบุญตักบาตร
3)   จัดพิธีแห่เทียนจำนำเข้าพรรษา  เนื่องในวันเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี