หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.กระจิว

โครงสร้างอบต.กระจิว
คณะผู้บริหาร อบต.กระจิว
สมาชิกสภา อบต.กระจิว
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มเกษตรกรชาวนา
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลกระจิว
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 
หน้าหลัก ข่าวอบต.กระจิว ผลงานอบต.กระจิว กิจกรรมอบต. สินค้า OTOP กระดานข่าว สายตรงนายก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.กระจิว
 
 
 
     
 
 

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี    แบ่งออกเป็น 7 ด้านดังนี้ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่ 
- ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลูกรังในหมู่บ้านและเส้นทางที่ใช้ติดต่อระหว่างพื้นที่อื่นใช้ในการสัญจรไปมาได้ดีทุกฤดูกา
- ดำเนินการประสานงานติดต่อกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อเพิ่มขยายกำลังกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอ
ต่อการใช้  รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
- ขุดลอก  คู  คลอง  ที่ตื้นเขิน  รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษา  แหล่งน้ำ  และขุดลอกวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ
ด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม ได้แก่
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลจัดการด้านขยะ จัดซื้อรถขยะ
สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการปลูกต้นไม้สวนสาธารณะ  จัดการก่อสร้างเตาเผาขยะ
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ได้แก่ 
- จัดโครงการอบรมเรื่องยาเสพย์ติดเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงปัญหาและโทษของยาเสพย์ติด
และหาทางป้องกันเพื่อไม่ให้เด็กและ เยาวชนหันไปสนใจพึ่งยาเสพย์ติด
- จัดโครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงปัญหาของโรคและวิธีเฝ้าระวังป้องกัน
- สนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  จัดหาแหล่งเงินทุนหรือจัดตั้ง กลุ่มออมทรัพย์ฯ 
- อบรมให้ความรู้ในการเกษตรแผนใหม่  เพื่อให้ใช้ที่ดินอย่างเต็มที่
- ส่งเสริมการสร้างงานและจ้างงานในพื้นที่  เผยแพร่ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม
ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
- จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน จัดงานวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางรัฐพิธี 
ส่งเสริมผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ  จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาการกีฬาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
- สนับสนุนจัดสร้างแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  อาทิ  สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และลานกีฬา 
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมสันทนาการ
- สนับสนุนการจัดตั้งวงดนตรีไทย  การแข่งขันกีฬา  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบรมให้ความรู้แก่ครูพีเลี้ยงเด็ก 
จัดซื้ออาหารเสริมนม และอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล
- สนับสนุนการจัดจ้างครูผู้ฝึกสอนด้านกีฬา
ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ได้แก่
- จัดตั้งทีมงานในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละด้านปรับปรุงระบบการทำงานปรับปรุงระบบการทำงาน 
ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงาน  ลูกจ้าง  ผู้นำชุมชน  ศึกษาดูงาน
- จัดตั้งระบบข้อมูลสารสนเทศ  การปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณการเผยแพร่ให้ความรู้ อำนาหน้าที่
ของอบต.ให้ประชาชนทราบ
ด้านการพัฒนาด้านการคลัง ได้แก่
- จัดทำข้อมูลข่าสาร  การมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดซื้อจัดจ้างที่บริสุทธิ์โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
 - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของอบต.  การให้ความรู้ข้อมูลสารให้กับประชาชน

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจิวในเขตจังหวัด                       (1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
(3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
(4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
(5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
(7)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลัง

แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงแก้ไขสภาพถนนหนทาง  สะพานให้อยู่ในสภาพที่ดี  ได้มาตรฐานปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนให้ทั่วถึง   ปรับปรุงระบบประปาเพียงพอที่จะให้บริการแก่ประชาชน  โดยจะดำเนินการ คือ
-
ก่อสร้างถนน คสล.ทุกหมู่บ้าน  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน
-
ปรับปรุงแก้ไขระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ตลอดจนก่อสร้างระะบบระบายน้ำ
-
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และแก้ไขปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนทุกหมู่บ้าน
-
ขยายเขตประปาให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนทุกหมู่บ้าน
-
ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อให้ประชาชนใช้สำหรับคอยรถโดยสาร และรับส่งพนักงานโรงงาน
-
ขุดลอกร่องน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม
-
ก่อสร้างสะพานเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          โดยมุ่งหวังที่จะรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบล  ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตำบล  เสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็ก  เยาวชนและประชาชนให้รู้ถึงคุณค่าและร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยจะดำเนินการ  คือ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลโดยการปลูกต้นไม้  จัดทำสวนสาธารณะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามของตำบลก่อสร้างเตาเผาขยะเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยประจำหมู่บ้านเสริมสร้างการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบล  โดยจัดหาที่รองรับขยะมูลฝอยประจำครัวเรือน  ประจำถนนและที่สาธารณะดำเนินการจัดซื้อรถเก็บขยะเพื่อเก็บขยะในตำบล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภาพชีวิต
          โดยดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน  โดยจะดำเนินการ คือ
         1.จัดตั้งตลาดนัดชุมชน  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถนำสินค้ามาจำหน่าย
         2. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  โดยชุมชนเป็นแกนแหล่งอาชีพ  เพื่อประชาชนจะได้เข้ามาฝึกฝนอาชีพ 
เพื่อหารายได้ต่อไป
         3. จัดตั้งอาสาสมัครประจำตำบล  เพื่อออกตรวจดูแลความเรียบร้อยภายในตำบล
         4. จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.  ในเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐานและการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ
         5. จัดทำโครงการเบี้ยยังชีพคนชรา  ผู้พิการ  โรคเอดส์ ฯลฯ
         6. จัดทำโครงการกองทุนพันธ์ข้าวและปรับปรุงดิน  เพื่อให้เกษตรกรในตำบลได้ทราบวิธีปลูกข้าวแบบ
สมัยใหม่  และรู้วิธี  บำรุงรักษาดิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
         
โดยดำเนินการพัฒนาจิตใจของเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยจะดำเนินการ  คือ
-
ส่งเสริมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
-
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  และวันสำคัญทางรัฐพิธี  เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          โดยดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงทุกคนทุกกลุ่มเพื่อเป็น
กระบวนการพัฒนาคนและเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยดำเนินการ คือ 
    -
ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในการจัดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
   -จั
ดการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนหันมาสนใจการเล่นกีฬาแทนการพึ่งยาเสพย์ติด
   -จัดซื้ออาหารเสริมนม และอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว
   -จัดทำโครงการตรวจสุขภาพเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ
   -ก่อสร้างห้องสมุดประจำตำบล  เพื่อเป็นสถานที่สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาหาความรู้
   -จัดทำโครงการติดตั้งเสียงตามสาย  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์
   -โครงการจัดจ้างครูผู้ฝึกสอนกีฬา  เพื่อฝึกสอนกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
   -จัดตั้งวงดนตรีไทย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
         
โดยดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  ซึ่งใช้หลักการบริหารท้องถิ่นที่ดี  ดำเนินการกำหนดเป้าหมายการบริหารท้องถิ่น  ทำให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  มุ่งทำงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  เสริมสร้างประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงและเสริมสร้างภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ทันต่อเหตุการณ์  ตอบสนองประชาชนได้ตามความต้องการ  โดยดำเนินการ คือ
-
จัดตั้งระบบข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่เป็น ประโยชน์
-
จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อให้สมาชิกสภา อบต.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม.  แม่บ้านตลอดจนพนักงาน
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ไปดูงานนอกสถานที่เพื่อที จะได้ศึกษางานนำมาพัฒนาปรับปรุงท้อง
ถิ่นต่อไป
-
จัดฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากร  เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับทราบหน้าที่การทำงานของ
แต่ละบุคคล
-
จัดทำโครงการปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณ  เพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
-
จัดทำโครงการ อบต.สัญจร  เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้รับทราบข้อมูล  ปัญหาของประชาชนแต่
ละหมู่บ้าน  และประชาชนแต่ละหมู่บ้านจะได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลัง   โดยดำเนินการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการของ อบต.  ให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  โดยดำเนินการ คือ
   (1)  จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของ อบต.
   (2)  จัดอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
   (
3)  การเข้าหาข้อมูลด้านการคลัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1   รักษาและใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมในการเพิ่มมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยว
-
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว วัฒนาธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวด้านการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย
-
พัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวรวมทั้งความปลอดภัย
-
พัฒนาและส่งเสริมสินค้า OTOP เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่  ระบบชลประทานที่ดีและเทคโนโลยีในการ พัฒนาแหล่ง อาหารที่มีคุณภาพยุทธศาสตร์พัฒนาการผลิตและการแปรรูปอาหารคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
-ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรและพัฒนาระบบสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน
-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและจำหน่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    ใช้ศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมให้เอื้อประโยชน์ต่อการค้า การ ลงทุน  และอุตสาหกรพัฒนาและส่ง เสริมให้เป็นศูนย์การค้าและการลงทุนในเขตภาคกลาง ตอนบน
-พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
-พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
-พัฒนาระบบสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถโดยการพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากร