หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.กระจิว

โครงสร้างอบต.กระจิว
คณะผู้บริหาร อบต.กระจิว
สมาชิกสภา อบต.กระจิว
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มเกษตรกรชาวนา
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลกระจิว
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 
หน้าหลัก ข่าวอบต.กระจิว ผลงานอบต.กระจิว กิจกรรมอบต. สินค้า OTOP กระดานข่าว สายตรงนายก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.กระจิว
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2558
  รายละเอียดข่าว :  1. ภาษีป้าย ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 และชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และ ชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 3. ภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 กำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่สะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่นๆ กำหนดแจ้งขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2557 ตามประเภทภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้นนั้นได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มิฉะนั้นจะถือเป็นความผิดและอาจถูกดำเนินโทษตามกฎหมาย
   
  [แนบไฟล์] :