หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.กระจิว

โครงสร้างอบต.กระจิว
คณะผู้บริหาร อบต.กระจิว
สมาชิกสภา อบต.กระจิว
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มเกษตรกรชาวนา
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลกระจิว
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 
หน้าหลัก ข่าวอบต.กระจิว ผลงานอบต.กระจิว กิจกรรมอบต. สินค้า OTOP กระดานข่าว สายตรงนายก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.กระจิว
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
‘พ.ร.บ.ยาสูบ’ ปี 60 ฉบับใหม่  
กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เริ่มในวันที่ 4 ก.ค. 60
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559  
แจ้งชำระภาษีประจำปี 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560  
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2558  
การยื่นแบบชำระภาษี
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ.2559]

 
   
   
   
 
รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปี พ.ศ.2560  
รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปี พ.ศ.2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ.2558]

 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล) ระดับ 8  
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล) ระดับ 8
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ.2558]

 
   
   
   
 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
ก้าวเดินสู่เวลาอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้า ประเทศในเอเชียจะเตรียมตัวรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ.2558]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ.2558]

 
   
   
   
 
ของขวัญปีใหม่ มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย  
ตามที่รัฐบาลได้มอบให้ทุกกระทรวงดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อมอบเป็น“ของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน” ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภารกิจในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานบริการประชาชน และงานบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา จึงได้คัดเลือกผลงานท
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558]

 
   
   
   
 
การดำเนินงานการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
การดำเนินงานการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการดำเนินงานด้านสวัสดีการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2556  
ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2556
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 09 กันยายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
รายงานการจัดทำงบสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
รายงานการจัดทำงบสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 09 กันยายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิวแห่งใหม่  
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 09 กันยายน พ.ศ.2557]

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย