หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.กระจิว

โครงสร้างอบต.กระจิว
คณะผู้บริหาร อบต.กระจิว
สมาชิกสภา อบต.กระจิว
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มเกษตรกรชาวนา
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลกระจิว
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 
หน้าหลัก ข่าวอบต.กระจิว ผลงานอบต.กระจิว กิจกรรมอบต. สินค้า OTOP กระดานข่าว สายตรงนายก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.กระจิว
 
 
ดูทั้งหมด

โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน

จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการอบต...ยิ้มเคลื่อนที่

โครงการฝึกอบรม และเสวนาหลักสูตรเตรียมตัวเกษตรกรสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร และปฎิบัติงานในประเทศ ณ จังหวัดจันทบุรี

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด
[+] more
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more
 
 
[+] more
 
[+] more
[+] more
 21 ฝากถึงงานซ่อมบำรุง ครับ ฝ่ายขาย [12 ธ.ค. 59]::[1]
 20 ทดสอบการตั้งกระทู้กล้องปากกา นายกล้องปากกา [05 ธ.ค. 59]::[1]
 19 ขอความอนุเคราะห์ให้มาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8  แค่คนคนนึง [11 มิ.ย. 59]::[232]
 18 รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตเครื่องสำอาง bioticon [29 ก.พ. 59]::[5]
 17 ขอแนะนำธุรกิจ ภัทรพล [17 ม.ค. 59]::[8]
 
 
แบบวัดความพึงพอใจ
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
คลิก ผลิตภัณฑ์ 
รายละเอียด  -
ติดต่อ  ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ พระนอนวัดสะตือ
รายละเอียด   -
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร