หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.กระจิว

โครงสร้างอบต.กระจิว
คณะผู้บริหาร อบต.กระจิว
สมาชิกสภา อบต.กระจิว
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มเกษตรกรชาวนา
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลกระจิว
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 
หน้าหลัก ข่าวอบต.กระจิว ผลงานอบต.กระจิว กิจกรรมอบต. สินค้า OTOP กระดานข่าว สายตรงนายก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.กระจิว
 
 
   
 
โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2557


   
   
   
 
โครงการอบต...ยิ้มเคลื่อนที่
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรม และเสวนาหลักสูตรเตรียมตัวเกษตรกรสู่ประชาคมอาเซียน
ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร และปฎิบัติงานในประเทศ ณ จังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2557


   
   
   
 
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที่ 9 กรกฏาคม 2557


   
   
   
 
งดเหล้าเข้าพรรษา
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557


   
   
   
 
โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2557


   
   
   
 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลกระจิว
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2557


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิวมอบเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557


   
   
   
 
วันสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2557


   
   
   
 
ห้องสมุดชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2557


   
   
   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2557


   
   
   
 
กิจกรรมการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557


   
   
   
 
กิจกรรมเกษตร
ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2557


   
   
   
 
ศูนย์ไอที
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2557


   
   
   
 
การประชุมสภาสามัญ อบต.กระจิว สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2556


   
   
   
 
งานวันพ่อแห่งชาติ 2556
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2556


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2557